Κυριακή, 1 Αυγούστου 2010

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Το ΝΕΟ ΙΝΚΑ προειδοποιεί τους πολίτες που έχουν λάβει δάνεια να μην πιστεύουν ότι μπορούν να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις τους εάν δεν αποδείξουν δικαστικά ότι βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι εάν δεν μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη του ο οφειλέτης του δανείου θα κληθεί να τα καταβάλλει ο εγγυητής. Γ ια τον εγγυητή μπορεί να υπάρξει απαλλαγή μόνο δικαστικά εφόσον δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει τις οφειλές.


Διαδικασίες ρύθμισης
Εξωδικαστικός συμβιβασμός
Αίτηση στο Ειρηνοδικείο της παραμονής του οφειλέτη
Προσπάθεια συμβιβασμού ενώπιον του δικαστηρίου
Δικαστική ρύθμιση

Εξωδικαστικός συμβιβασμός
Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ενεργοποιείται από την 1/9/2010. Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό αναλαμβάνει ένας από τους εξής : Ο συνήγορος του Καταναλωτή, Η επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, Οι Ενώσεις Καταναλωτών, Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών, Δικηγόρος ή άλλος Δημόσιος ή Ιδιωτικός Φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων στο Δικαστήριο
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο Δικαστήριο για τη ρύθμιση των οφειλών αρχίζει από τις αρχές του 2011, με αίτηση στο Ειρηνοδικείο της περιοχής διαμονής του οφειλέτη. Η αίτηση περιλαμβάνει:
α) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων οφειλέτη και συζύγου.
β) κατάσταση με τις απαιτήσεις των πιστωτών.
γ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών.
δ) τη βεβαίωση για τη διενέργεια του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
ε) υπεύθυνη δήλωση ορθότητας των δηλωθέντων στοιχείων.

Προσπάθεια συμβιβασμού ενώπιον του δικαστηρίου
Ο συμβιβασμός μπορεί να γίνει αν συμφωνούν πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το 51% των οφειλών. Η συμφωνία αυτή επιτυγχάνεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις των πιστωτών.
Διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού:
α) Στο πρώτο μήνα από την υποβολή της αίτησης: επιδίδεται το σχέδιο διευθέτησης στους πιστωτές.
β) Στο δεύτερο μήνα: απάντηση ή πρόταση τροποποιήσεων από πιστωτές.
γ) Στο πρώτο 15ήμερο του τρίτου μήνα: υποβολή τροποποιημένου σχεδίου από οφειλέτη.
δ) στις επόμενες είκοσι ημέρες: αποδοχή ή μη από πιστωτές. Αν παρέλθει το διάστημα χωρίς παρατηρήσεις, θεωρείται ότι ο πιστωτής έχει αποδεχθεί το σχέδιο.

Δικαστική ρύθμιση
Στην περίπτωση που αποτύχει ο δικαστικός συμβιβασμός το δικαστήριο μετά από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και εάν κρίνει ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα του οφειλέτη για την αποπληρωμή των χρεών προχωρά στη ρύθμιση των οφειλών του. 
Ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα, για τέσσερα έτη, μέρος του εισοδήματός του  στους πιστωτές. Το ύψος των μηνιαίων καταβολών καθορίζεται από το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματά του οφειλέτη καθώς και τη δυνατότητα συνεισφοράς του άλλου συζύγου,  σταθμίζοντας τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του.
Αν ο οφειλέτης δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει κανένα ποσό το δικαστήριο μπορεί να ορίσει πολύ μικρό ποσό καταβολής ή και μηδενικό στους πιστωτές εφόσον είναι άνεργος ή συντρέχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή δεν έχει επαρκές εισόδημα.
Το δικαστήριο επανεξετάζει μετά από 5-6 μήνες εκ νέου την οικονομική του κατάσταση στην οποίαν βρίσκεται ο οφειλέτης και αποφασίζει αναλόγως.
Ο νόμος ορίζει ότι προστατεύεται από το πλειστηριασμό η πρώτη κατοικία για ποσό που ισούται με το αφορολόγητο για την απόκτησή της συν 50%.
Το ΝΕΟ ΙΝΚΑ θα ενημερώνει και θα μεσολαβεί μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού για την τακτοποίηση των οφειλών κάθε πολίτη-καταναλωτή.

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται :
Να εκδώσει ειδικό φυλλάδιο με υποδείγματα για φιλικό διακανονισμό
Να ιδρύσει ειδική τηλεφωνική γραμμή
Να δημιουργήσει δίκτυο παροχής συμβουλών σε υπερχρεωμένους.
Το ΝΕΟ ΙΝΚΑ προειδοποιεί τους πολίτες που έχουν λάβει δάνεια να μην πιστεύουν ότι μπορούν να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις τους εάν δεν αποδείξουν δικαστικά ότι βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι εάν δεν μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη του ο οφειλέτης του δανείου θα κληθεί να τα καταβάλλει ο εγγυητής. Γ ια τον εγγυητή μπορεί να υπάρξει απαλλαγή μόνο δικαστικά εφόσον δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει τις οφειλές.

Διαδικασίες ρύθμισης
Εξωδικαστικός συμβιβασμός
Αίτηση στο Ειρηνοδικείο της παραμονής του οφειλέτη
Προσπάθεια συμβιβασμού ενώπιον του δικαστηρίου
Δικαστική ρύθμιση

Εξωδικαστικός συμβιβασμός
Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ενεργοποιείται από την 1/9/2010. Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό αναλαμβάνει ένας από τους εξής : Ο συνήγορος του Καταναλωτή, Η επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, Οι Ενώσεις Καταναλωτών, Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών, Δικηγόρος ή άλλος Δημόσιος ή Ιδιωτικός Φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων στο Δικαστήριο
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο Δικαστήριο για τη ρύθμιση των οφειλών αρχίζει από τις αρχές του 2011, με αίτηση στο Ειρηνοδικείο της περιοχής διαμονής του οφειλέτη. Η αίτηση περιλαμβάνει:
α) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων οφειλέτη και συζύγου.
β) κατάσταση με τις απαιτήσεις των πιστωτών.
γ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών.
δ) τη βεβαίωση για τη διενέργεια του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
ε) υπεύθυνη δήλωση ορθότητας των δηλωθέντων στοιχείων.

Προσπάθεια συμβιβασμού ενώπιον του δικαστηρίου
Ο συμβιβασμός μπορεί να γίνει αν συμφωνούν πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το 51% των οφειλών. Η συμφωνία αυτή επιτυγχάνεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις των πιστωτών.
Διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού:
α) Στο πρώτο μήνα από την υποβολή της αίτησης: επιδίδεται το σχέδιο διευθέτησης στους πιστωτές.
β) Στο δεύτερο μήνα: απάντηση ή πρόταση τροποποιήσεων από πιστωτές.
γ) Στο πρώτο 15ήμερο του τρίτου μήνα: υποβολή τροποποιημένου σχεδίου από οφειλέτη.
δ) στις επόμενες είκοσι ημέρες: αποδοχή ή μη από πιστωτές. Αν παρέλθει το διάστημα χωρίς παρατηρήσεις, θεωρείται ότι ο πιστωτής έχει αποδεχθεί το σχέδιο.

Δικαστική ρύθμιση
Στην περίπτωση που αποτύχει ο δικαστικός συμβιβασμός το δικαστήριο μετά από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και εάν κρίνει ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα του οφειλέτη για την αποπληρωμή των χρεών προχωρά στη ρύθμιση των οφειλών του. 
Ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα, για τέσσερα έτη, μέρος του εισοδήματός του  στους πιστωτές. Το ύψος των μηνιαίων καταβολών καθορίζεται από το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματά του οφειλέτη καθώς και τη δυνατότητα συνεισφοράς του άλλου συζύγου,  σταθμίζοντας τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του.
Αν ο οφειλέτης δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει κανένα ποσό το δικαστήριο μπορεί να ορίσει πολύ μικρό ποσό καταβολής ή και μηδενικό στους πιστωτές εφόσον είναι άνεργος ή συντρέχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή δεν έχει επαρκές εισόδημα.
Το δικαστήριο επανεξετάζει μετά από 5-6 μήνες εκ νέου την οικονομική του κατάσταση στην οποίαν βρίσκεται ο οφειλέτης και αποφασίζει αναλόγως.
Ο νόμος ορίζει ότι προστατεύεται από το πλειστηριασμό η πρώτη κατοικία για ποσό που ισούται με το αφορολόγητο για την απόκτησή της συν 50%.
Το ΝΕΟ ΙΝΚΑ θα ενημερώνει και θα μεσολαβεί μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού για την τακτοποίηση των οφειλών κάθε πολίτη-καταναλωτή.
Σε συνέχεια του δελτίου τύπου της 20.07.2010, του σχετικού με την ανάκληση διαιτητικού σκευάσματος μαρμελάδας φράουλας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε ο Ε.Φ.Ε.Τ., βρέθηκε ότι ο αριθμός της παρτίδας του προϊόντος προς ανάκληση είναι ο LL 011811. Ο αλφαριθμητικός κωδικός 17.06.2011/Los-Nr 11:54, ο οποίος δόθηκε από τις Γερμανικές αρχές και αναφέρεται στο δελτίο τύπου της 20.07.2010, αποτελεί επιπλέον στοιχείο ταυτοποίησης του προϊόντος.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: